Werkruimte in verhuurde woning aftrekbaar

Werkruimte in gehuurde woning als ondernemingsvermogen geetiketteerd huurrecht en forfaitaire bijtelling wegens privegebruik

X verricht vanuit zijn eenmanszaak werkzaamheden in de bouw. Voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden als acquisitie, het plannen van werkzaamheden en het bijhouden van de administratie verricht hij in een werkkamer in zijn gehuurde woning. X wenst het volledige bedrag van de huisvestingskosten van € 9.835 op de winst in mindering te brengen, onder gelijktijdige bijtelling van een bedrag van € 2.700 voor privégebruik.

Hof Den Haag (nr. 14/00833, ECLI:NL:GHDHA:2015:661) heeft geoordeeld dat het huurrecht geen bedrijfsmiddel vormt, waardoor niet wordt toegekomen aan de vraag of het huurrecht verplicht ondernemingsvermogen, verplicht privévermogen of keuzevermogen is.

Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat de kosten ter zake van de woning moeten worden aangemerkt als ondernemingskosten, voor zover deze verband houden met de werkkamer. Artikel 3.16 Wet IB 2001 staat echter aan aftrek in de weg, aangezien de werkkamer naar verkeersopvatting niet een zelfstandig gedeelte van de woning vormt.

X heeft met succes cassatieberoep ingesteld tegen deze oordelen van het Hof. Een huurrecht dat (mede) voor de ondernemingsuitoefening wordt gebruikt, kan ondernemingsvermogen vormen, oordeelt de Hoge Raad.

De etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen leidt ertoe dat het gehele bedrag van de huur ten laste van de winst kan worden gebracht en dat daartegenover vanwege het privégebruik van de woning een volgens artikel 3.19, lid 1 Wet IB 2001 te bepalen bedrag aan de winst dient te worden toegevoegd. Deze bijtelling betreft mede de werkkamer. De in artikel 3.16, lid 1 Wet IB 2001 neergelegde aftrekbeperking komt niet aan de orde, aldus de Hoge Raad.