Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat u 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is.

Recht op een vergoeding bij ontslag

Wilt uw werkgever u ontslaan? Dan betaalt hij de transitievergoeding als u 2 jaar of langer bij hem in dienst bent geweest. Dit geldt ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd.

U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever.

Geen recht op een transitievergoeding bij ontslag

In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding:

 • u bent korter dan 2 jaar in dienst geweest;
 • u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
 • bij uw ontslag bent u nog geen 18 jaar bent en u heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
 • u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
 • in uw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
 • als u een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd).

De laatste uitzondering is gebaseerd op een voorgestelde wetswijziging die is aangenomen door de Tweede Kamer en nog in behandeling is bij de Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2015.

Vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid van uw werkgever

Is uw ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Bent u korter dan 2 jaar in dienst geweest bij uw werkgever? Dan maakt u geen aanspraak op een transitievergoeding bij ontslag. Wel kan de rechter ook in dat geval een vergoeding toekennen als uw ontslag ernstig te verwijten is aan uw werkgever.

Transitievergoeding en overgangsrecht

Het kan zijn dat een ontslagprocedure voor 1 juli 2015 is gestart en doorloopt tot na die datum. In dat geval geldt het oude recht. Uw werkgever hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Er zijn 3 situaties waarin het oude recht geldt:

 • Opzegging (via UWV)

Is de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 opgezegd? Dan blijft het oude recht gelden. Dit geldt ook als het verzoek voor ontslag aan UWV is ingediend voor 1 juli 2015. Ook als UWV na 1 juli 2015 op het verzoek beslist en de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt. Wel ontvangt u mogelijk op basis van collectieve of individuele afspraken een ontslagvergoeding.

 • Ontbinding (door kantonrechter)

Is een verzoek aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ingediend voor 1 juli 2015? Dan blijft het oude recht gelden. Daarbij kan de kantonrechter een vergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule.

 • Tijdelijk contract eindigt van rechtswege

Bij een tijdelijk contract dat van rechtswege is afgelopen vóór 1 juli 2015 is de werkgever geen wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Overgangsregeling: transitievergoeding en lopende afspraken

Bestaan er lopende collectieve of individuele afspraken over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag? En heeft u daar bij ontslag op of na 1 juli 2015 recht op? Dan kan het zijn dat deze afspraken tijdelijk voorgaan en u nog geen recht heeft op een transitievergoeding.

Collectieve afspraken met verenigingen van werknemers

Is sprake van collectieve afspraken met verenigingen van werknemers die voor 1 juli 2015 zijn gemaakt? Bijvoorbeeld in een sociaal plan (al dan niet in de vorm van een cao)? En heeft de werknemer op basis hiervan bij ontslag op of na 1 juli 2015 recht op een vergoeding of voorziening? Dan gaan deze collectieve afspraken tot uiterlijk 1 juli 2016 voor. Tijdens deze overgangsperiode heeft u nog geen recht op een transitievergoeding. Hierop bestaan uitzonderingen:

 • Als de vergoeding of voorziening een aanvulling is op de transitievergoeding.
 • Als de afspraken in de cao alleen gaan over een compensatie van een tragere WW-opbouw en verkorting van de maximale WW-duur. 
 • Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zij hebben veelal geen recht op een vergoeding of      voorziening op basis van een collectieve afspraak. Ook kan het zijn dat hun rechten op basis van de collectieve afspraken beperkter zijn dan werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst.

De overgangsregeling geldt alleen voor afspraken waar u per 1 juli 2015 rechten aan kan ontlenen. De regeling geldt niet voor afspraken die met terugwerkende kracht gelden op 1 juli 2015 en als geldende afspraken op of na 1 juli 2015 uitdrukkelijk worden verlengd. De regeling geldt ook niet als de geldende afspraken eindigen en geen nawerking hebben. Als de overgangsregeling niet langer geldt, heeftt u recht op een wettelijke transitievergoeding. Als daarnaast collectieve afspraken gelden over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag, heeft u recht op zowel de transitievergoeding als deze vergoedingen of voorzieningen.

Andere collectieve afspraken en individuele afspraken

Heeft u recht op vergoedingen en/of voorzieningen op basis van afspraken die niet met verenigingen van werknemers zijn gemaakt (maar bijvoorbeeld met de ondernemingsraad)? Of op basis van afspraken tussen u en uw werkgever? Dan moet u kiezen tussen de transitievergoeding of de vergoedingen en/of voorzieningen volgens die afspraken. Uw werkgever moet u informeren over de hoogte van de transitievergoeding en op welke vergoedingen en/of voorzieningen u recht heeft. Kiest u voor de transitievergoeding? Dan moet u uiterlijk binnen 4 weken nadat u de informatie heeft ontvangen schriftelijk afstand doet van uw recht op de vergoedingen en/of voorzieningen. Doet u dit niet, dan vervalt uw recht op de transitievergoeding.

Informeert uw werkgever u niet over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en heeft u afstand gedaan van uw recht daarop? Dan kunt u uw beslissing binnen 4 weken schriftelijk herroepen.

Informeert uw werkgever u niet over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en doet u geen afstand van zijn recht daarop? Dan heeft de werknemer zowel recht op de transitievergoeding als op de vergoedingen en/of voorzieningen.

Deze overgangsregeling geldt net zo lang als de afspraken tussen u en uw werkgever lopen. De einddatum van 1 juli 2016 is hier niet van toepassing. Als de geldende afspraken  op of na 1 juli 2015 worden verlengd of gewijzigd, geldt  de overgangsregeling niet meer.  In dat geval heeft u dus zowel recht op de transitievergoeding als op een eventuele vergoeding en/of voorziening op basis van gemaakte collectieve of individuele afspraken.

Samenloop transitievergoeding en collectieve en individuele afspraken

Zijn er zowel collectieve als individuele afspraken gemaakt? Dan vervalt het recht op transitievergoeding vanwege de collectieve afspraak. U houdt dan naast de collectieve afspraken recht op uw individueel overeengekomen vergoeding of voorziening.