Stichting RBCG boekt succes in procedure BTW vrijstelling medische diensten

Met ingang van 1 januari is de BTW vrijstelling voor paramedische diensten aanzienlijk beperkt. De wetswijziging beperkt de toepassing van de vrijstelling tot diensten door beroepsbeoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij op krachtens de Wet op de beroepen individuele gezondheidszorg (BIG). Vanaf 1 januari 2013 geldt de vrijstelling alleen voor diensten op het terrein van de gezondheidskundige verzorging van de mens die tot het deskundigheidsgebied van het aangewezen beroep behoren en onderdeel vormen van de hiervoor bedoelde opleiding. Dit heeft er toe geleid dat vele paramedische therapeuten - die  tot 1 januari 2013 nog waren vrijgesteld van omzetbelasting - plotseling met  BTW heffing werden geconfronteerd.  In de stichting RBCG hebben inmiddels enkele honderden therapeuten zich verenigd in een collectieve BTW procedure, waarbij de aan de rechter voor te leggen rechtsvragen zich onder meer richten tegen de bevoegdheid van de Nederlandse wetgever om de ‘BIG eis’ in de wet op te nemen in relatie tot de Europese BTW Richtlijn.
Van der Kolk Belastingadviseurs voert deze procedure namens de stichting RBCG, wiens naam volledig luidt: Register Beroepsonderwijs Complementaire Gezondheidszorg.
Er wordt momenteel gewerkt aan een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (VSO) waarin de afspraken worden vastgelegd tussen de stichting en de belastingdienst. Belangrijk daarbij is dat alle lopende bezwaarschriften zullen worden aangehouden tot de VSO is ondertekend. De VSO zal ook een ambtshalve bezwaar inhouden tegen de toekomstige BTW aangiften, zodat niet tegen iedere volgende BTW aangifte een bezwaarschrift behoeft te worden ingediend. De verwachting is dat de definitieve tekst van de VSO in september 2013 gereed zal zijn.
Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor deze procedure bij de stichting RBCG via de website www.rbcg.info. Via deze website ontvangt u ook informatie over de BTW procedure en een concept-bezwaarschrift. De inschrijving voor de procedure via de stichting RBCG kost éénmalig € 100, te vermeerderen met 21% BTW.