Fiscale eindejaarstips 2013

Eindejaarstips 2013

Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u daarbij.

 

Tips voor particulieren

 

Schenkingsvrijstellingen 2013

Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2013 zijn als volgt:

 • jaarlijkse schenking door ouders aan kinderen: maximaal € 5.141 per kind;
 • eenmalige schenking aan kinderen (of hun huwelijkspartner of hun geregistreerde partner): maximaal € 24.676 per kind. Het kind moet tussen de 18 en 39 jaar oud zijn en vóór 1 maart 2014 moet er een schenkingsaangifte worden ingediend (waarin een beroep wordt gedaan op de vrijstelling);
 • ‘overige verkrijgers’ (zoals kleinkinderen): maximaal € 2.057 per persoon of instantie per kalenderjaar.

 

Bijzonderheden:

 • de eenmalige schenking aan kinderen kan met € 26.732 belastingvrij verhoogd worden van € 24.676 naar € 51.407. als het kind de schenking gebruikt voor het kopen van een huis of het betalen van een studie. In het laatste geval moet de studie minstens € 20.000 kosten. De vrijstelling mag niet worden gebruikt voor het aflossen van een bestaande studieschuld. De vrijstelling mag daarentegen wel gebruikt worden voor het aflossen van een eigenwoningschuld;
 • als een kind vóór 2012 ook al de verhoogde vrijstelling heeft toegepast, heeft hij of zij recht op nóg een eenmalige vrijstelling van € 26.732 als die gebruikt wordt voor de aankoop van een huis of voor het aflossen van een eigenwoningschuld;
 • schenkingen aan goede doelen (zoals kerkelijke en charitatieve instellingen) zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Hoe hoog het bedrag ook is. Het goede doel dient echter wel officieel erkend te zijn, door middel van een zogenaamde ‘Anbi-verklaring’. Anbi staat voor: ‘algemeen nut beogende instelling’. De lijst met erkende instellingen vindt u op www.anbi.nl.

 

Forse (tijdelijke) verruiming schenkingsvrijstelling voor eigen woning

U bent van ons gewend op deze plek een overzicht te krijgen van de meest recente bedragen die belastingvrij geschonken kunnen worden. Zo ook nu. Maar dit jaar is er iets nieuws. Het kabinet heeft op Prinsjesdag namelijk aangekondigd een forse (tijdelijke!) vrijstelling in te voeren in de schenkbelasting. Het gaat om een vrijstelling van maar liefst € 100.000. Voorwaarde is wel dat het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning. Het kan daarbij gaan om de koop van zo’n woning of om aflossing op de hypotheekschuld.

 

Doel van de nieuwe faciliteit is het weer ‘aan de praat’ krijgen van de woningmarkt. Om te voorkomen dat mensen hun schenking moeten uitstellen tot 2014 is besloten de nieuwe vrijstelling al vanaf 1 oktober 2013 in werking te laten treden. Op 1 januari 2015 verdwijnt de vrijstelling weer, behoudens verlenging van de regeling. Bijzonder is dat de regeling niet alleen geldt voor ouders en kinderen. Ook anderen mogen belastingvrij schenken. Denk aan andere familieleden, maar ook een BV kan nu belastingvrij schenken! Mits de schenking maar voor de woning wordt gebruikt.

We kennen natuurlijk al jaren een extra vrijstelling in de schenkbelasting. Daarvoor bestaat een leeftijdsgrens. Die geldt in dit geval niet! Wel is het zo dat als van de eenmalig verhoogde vrijstelling al gebruik is gemaakt, dit bedrag van de nieuwe vrijstelling afgaat. Dat betekent dat als gebruik is gemaakt van de ‘gewone’ eenmalig verhoogde vrijstelling van € 24.676 er nu nog belastingvrij een bedrag van € 75.324 kan worden geschonken. En als een kind de belastingvrije schenking van € 51.407 al heeft gehad, dan kan er nu nog € 48.593 belastingvrij geschonken worden. Bedenk wel dat deze korting alleen maar van toepassing is als de schenking door de ouders wordt gedaan. Andere schenkingen (bijvoorbeeld door de grootouders) worden niet verlaagd als eerder van de extra vrijstelling gebruik is gemaakt.

 

Belasting terugvragen met T-biljet of P-formulier

Tot en met 31 december 2013 kunt u nog belasting terugvragen voor het belastingjaar 2008 (of voor latere jaren natuurlijk). Dat is niet alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben genoten, zoals vakantiewerkers, maar ook als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere heffingskorting. Deze faciliteiten kunnen van toepassing zijn als u alleenverdiener of alleenstaande ouder bent geworden. Alleen bedragen boven € 13 ( 2008) of € 14 (2009 en daarna) komen in aanmerking voor teruggave.

 

Voor belastingjaren tot en met 2009 kunt u het oude T-biljet gebruiken. Voor 2010 en daarna gebruikt u het nieuwe P-formulier.

 

Waarschuwing: houd er rekening mee dat u bij onnadenkend indienen van een T-biljet of P-formulier juist een aanslag kunt krijgen, in plaats van een teruggave. Laat dus tijdig een proefberekening door ons maken, om te kijken of het zinvol is om belasting terug te vragen.

 

Optimaal beleggen in box 3

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag te krijgen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet.

 

Fiscaalvriendelijke beleggingen

Vanaf 2013 is de vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen en het verstrekken van venture capital (durfkapitaal) komen te vervallen. Wel is er een vrijstelling voor groene beleggingen. Onder groene beleggingen wordt verstaan, aandelen in, winstbewijzen van en geldlening aan aangewezen groene fondsen. De vrijstelling bedraagt maximaal € 56.420. Bij ‘fiscale partners’ – zoals echtgenoten – mag het bedrag nog eens verdubbeld worden. De maximale verhoging van het heffingvrije vermogen komt daarmee op maximaal tweemaal € 56.420 is € 112.840.

 

Let op: naast de verhoging van het heffingvrije vermogen geldt voor de groene beleggingen nog een extra heffingskorting van 0,7% over het vrijgestelde bedrag. De heffingskorting mag worden afgetrokken van de te betalen belasting.

 

Algemene vrijstelling voor iedereen

Van het totale vermogen van de belastingplichtige is € 21.139 per persoon vrijgesteld. Voor fiscale partners wordt dit bedrag verdubbeld. Dit wordt het ‘heffingvrije vermogen’ genoemd.

 

Algemene vrijstelling voor ouderen

Belastingplichtigen die eind 2013 – of bij het eind van de belastingplicht – de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de zogenaamde ouderentoeslag (de onderstaande inkomensgrenzen gelden vóór inachtneming van de persoonsgebonden aftrek):

 • bij een inkomen van maximaal € 14.302 bedraagt de ouderentoeslag maximaal € 27.984;
 • bij een inkomen boven € 14.302 en maximaal € 19.895 bedraagt de ouderentoeslag maximaal € 13.992;
 • bij een inkomen boven € 19.895 komt men niet meer in aanmerking voor ouderentoeslag;
 • het vermogen mag (na aftrek van het heffingvrije vermogen) niet hoger zijn dan € 279.708 per persoon (dus € 559.416 voor fiscale partners).

 

Bijzondere vrijstellingen

Voor sommige bezittingen gelden bijzondere vrijstellingen:

 • bossen, natuurterreinen en onbebouwde gedeelten van aangewezen landgoederen;
 • voorwerpen van kunst en wetenschap, voor zover niet bedoeld als belegging (bijvoorbeeld: schilderijen die in de kamer hangen);
 • voorwerpen die niet van u zijn, maar die u krachtens erfrecht wel mag gebruiken (zoals de oude Jaguar die uw kinderen geërfd hebben maar waar u zelf in mag blijven rijden); ook in dit geval mogen de voorwerpen niet bedoeld zijn als belegging;
 • rechten op kapitaalsuitkeringen bij overlijden van uzelf, uw partner of bloed- en aanverwanten, of op prestaties in natura voor een begrafenis (bijvoorbeeld:uitvaartverzekeringen), voor zover het verzekerde kapitaal of de waarde van de polis niet meer bedraagt dan € 6.859 per persoon;
 • tegoed op geblokkeerde bankrekening bestemd voor begrafenis, mits tegoed in totaal maximaal € 6.859 per persoon bedraagt;
 • rechten op kapitaalsuitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval;
 • geld, chipkaarten, etc. bestemd voor consumentenaankopen (zoals cadeaubonnen, beltegoed, etc.) tot in totaal € 512.

 

Lijfrenteaftrek 2013

Voor lijfrentepremies gelden twee soorten aftrek:

 • aftrek in het kader van de jaarruimte is in principe mogelijk, mits de desbetreffende lijfrente aantoonbaar bedoeld is ter compensatie van een eventueel pensioentekort. Per geval moet uitgerekend worden hoeveel er afgetrokken mag worden;
 • aftrek in het kader van de reserveringsruimte wordt – net als bij de jaarruimte – getoetst en moet eveneens per geval berekend worden. Essentieel is hier dat er teruggekeken wordt naar de 7-jarige periode die voorafgaat aan 1 januari 2013 (had u vanaf 2006 een pensioentekort?).

 

Voor beide opties geldt: om in aanmerking te komen voor aftrek in 2013, dient u de premies ook daadwerkelijk in 2013 te betalen. De mogelijkheid om dat later te doen (namelijk voor 1 april van het volgende jaar) is komen te vervallen. De terugwenteling van 6 maanden bij staking van de onderneming en de omzetting van de oudedagsreserve, bestaat nog wél.

 

Vermogensrendementsheffing drukken

Met ingang van 2011 geldt er nog maar één peildatum voor uw vermogen in box 3, namelijk 1 januari. Dus als u van plan bent om vermogensbestanddelen uit box 1 of box 2 te verkopen (zoals een eigen huis, een ter beschikking gesteld pand of AB-aandelen), dan kunt u de verkoop daarvan het beste uitstellen tot na 1 januari van het komend jaar. Anders moet u de verkoopopbrengst op 1 januari 2014 bij uw vermogen tellen, waardoor u in 2014 onnodig veel belasting zou moeten betalen over uw box 3-vermogen. En omgekeerd: als u van plan bent om dergelijke vermogensbestanddelen te gaan kopen (met eigen geld), dankunt dat het beste vóór de jaarwisseling doen.

 

AWBZ

Op dit moment is er erg veel commotie rondom de eigen bijdrage voor de AWBZ bij opname in een verpleeginstelling. Veel ouderen zijn druk doende hun vermogen daarom weg te schenken. Let er op dat de inkomstenbelasting en de AWBZ een verschillend regime hebben en dat wat voor de ene wet geldt niet vanzelfsprekend ook in de andere wet van toepassing is. Laat u in ieder geval terdege adviseren voordat u besluit om tot schenking over te gaan!

 

Tip voor dga’s

Bij het uitkeren van dividend draagt de bv 15% dividendbelasting af, waarna de dga zelf nog 10% bijbetaalt voor de inkomstenbelasting (totaal: 25% belastingheffing). Het kan dus handig zijn om tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo vermijdt u de belastingrente en verlaagt u de grondslag voor box 3.

 

Aftrekposten

 

Datgene wat als aftrekpost in aanmerking komt, maar betrekking heeft op volgend jaar, mag u al dit jaar betalen en aftrekken (met uitzondering van vooruitbetaalde rente voor de eigen woning, die betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 juni 2014). Hieronder geven we enkele mogelijkheden.

 

Ziektekosten

Ziektekosten (in het belastingjargon ‘zorgkosten’ genoemd) zijn nog maar in beperkte mate aftrekbaar. Ga na, voor wat betreft de zorgkosten die nog aftrekbaar zijn, of u door het vooruitbetalen van rekeningen de drempel voor dit jaar kunt slechten.

 

Drempels per fiscale partner:

 • verzamelinkomen tot € 7.457 per jaar: drempel € 125;
 • verzamelinkomen € 7.457 tot € 39.618 per jaar: drempel 1,65% van het verzamelinkomen;
 • verzamelinkomen € 39.618 per jaar of meer: drempel € 653 plus 5,75% van het meerdere boven € 39.618.

 

De volgende zorgkosten zijn nog aftrekbaar: geneeskundige hulp (met uitzondering van ooglaseren ter vervanging van een bril), ziekenvervoer, medicijnen op doktersvoorschrift, overige hulpmiddelen die op voorschrift verstrekt zijn (met uitzondering van bril en contactlenzen), extra gezinshulp (hiervoor geldt een aparte drempel), medische dieetkosten (hiervoor gelden forfaitaire bedragen), extra kleding en beddengoed (hiervoor gelden forfaitaire bedragen), en reizen voor regelmatig ziekenbezoek (volgens tabel).

Al deze uitgaven hebben – fiscaal gezien – betrekking op:

 • uzelf, uw partner en uw kinderen tot 27 jaar;
 • inwonende broers, zussen en ouders die ‘zorgafhankelijk’ zijn;
 • ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder, die tot het huishouden behoren.

 

Tip:      De hiervoor vermelde aftrekposten vervallen – kortgezegd – per 2014. Dat zou een reden kunnen zijn om bepaalde ingrepen of uitgaven in de tijd naar voren te halen en nog dit jaar te laten uitvoeren of te betalen.

 

Scholingsuitgaven

Uitgaven voor het volgen van een opleiding of een studie zijn aftrekbaar als ze betrekking hebben op het verwerven van (meer) inkomen uit werk en als ze hoger zijn dan € 250. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 15.000 (of meer, als u voldoet aan een aantal specifieke voorwaarden).

 

Ook de uitgaven voor een ‘procedure erkenning verworven competenties’ (EVC-procedure) vallen onder de scholingskosten. Het gaat daarbij om de kosten die je maakt om praktijkervaring om te laten zetten in een getuigschrift (officieel: ‘ervaringscertificaat’).

 

Giften

Het kan zinvol zijn om dit jaar nog een aantal giften te doen. Voor niet-periodieke giften geldt namelijk een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek, met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek.

 

Houd verder rekening met de volgende zaken:

 • afzien door de vrijwilliger van een vrijwilligersvergoeding kan als gift worden aangemerkt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, waaronder het aanspraak kunnen maken op een vrijwilligersvergoeding;
 • maakt u autokosten voor een goed doel, dan is maximaal 19 cent per kilometer aftrekbaar als gift voor zover die kosten naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen behoren te worden vergoed, ook al heeft de instelling zelf geen vergoedingsregeling getroffen;
 • giften vanuit een bv kunnen heel gunstig zijn!

 

Aandachtspunten

 • Rijdt u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé in een auto van de zaak, werk dan voor 31 december uw kilometeradministratie bij.
 • Alle woon-werkkilometers gelden als zakelijke kilometers. (Maar dan ook echt álle woon-werkkilometers, hoe vaak u ook op en neer naar huis rijdt. Dus ook de lunchkilometers.)
 • Heeft u een testament, controleer dan of dat nog aansluit op uw huidige situatie.
 • Bent u getrouwd (of heeft u een geregistreerd partnerschap), controleer dan of uw huwelijksgoederenregime nog ‘bijgewerkt’ moet worden. Bijvoorbeeld wat de verdeling van inkomen, winst of vermogen betreft.
 • Ga na of de huwelijksvoorwaarden (respectievelijk de partnerschapsvoorwaarden) eventueel omgezet moeten worden naar een gemeenschap van goederen of omgekeerd.

 

Tips voor ondernemers

 

Urenadministratie bijwerken

Wilt u in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek, etc., werk dan voor 31 december uw urenadministratie bij. In principe moet u uitkomen op minstens 1225 uur per jaar. Zwangere (of inmiddels bevallen) onderneemsters en arbeidsongeschikte starters hoeven minder uren te maken.

 

Investeringen vervroegen of uitstellen

Om optimaal te profiteren van de fiscale voordelen, is het raadzaam om goed na te denken over het tijdstip en de hoogte van uw investeringen. Misschien moet u bepaalde investeringen vervroegen of juist uitstellen tot volgend jaar.

 

Aandachtspunten:

 • alleen bedrijfsmiddelen vanaf € 450 komen in aanmerking voor investeringsaftrek;
 • hoe hoger het investeringsbedrag, des te lager het aftrekbare percentage. Bij investeringen boven € 306.931 per jaar (bedrag 2013), is geen aftrek meer mogelijk;
 • 2013 is het laatste jaar dat u investeringsaftrek kunt krijgen op milieuvriendelijke auto’s. Misschien heeft de dealer er nog eentje voor u staan. Let er op het de datum van de tenaamstelling op kenteken voor toepassing van deze regeling doorslaggevend is.
 • als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan is het niet mogelijk om een grote investering te verdelen over de afzonderlijke vennoten, om zo een hoger aftrekpercentage te behalen.

 

Willekeurig afschrijven

Als 2013 het laatste jaar is waarin u recht heeft op startersaftrek, dan is dit tevens het laatste jaar waarin u investeringen kunt doen waarop u willekeurig mag afschrijven.

 

Was u al van plan om nog te investeren, dan is het dus gunstig om dat dit jaar nog te doen (met een maximum van € 306.931). Het moet daarbij gaan om investeringen die ook in aanmerking zouden komen voor kleinschaligheidsaftrek.

 

Tot 1 januari 2014 kunt u nog investeringen doen die u in 2013 willekeurig tot maximaal 50% kunt afschrijven. Het restant moet u normaal afschrijven en het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen.

 

Investeringsaftrek veilig stellen

Wilt u bepaalde bedrijfsmiddelen waarvoor u ooit investeringsaftrek heeft genoten weer verkopen, dan kan het gunstig zijn om de verkoop uit te stellen tot volgend jaar. Want: bij verkoop binnen 5 jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden, moet de aftrek weer geheel of gedeeltelijk worden bijgeteld. Daarna niet meer.

 

Herinvesteringsreserve benutten

Ga na of u nog dit jaar bedrijfsmiddelen moet aanschaffen, om te voorkomen dat u uw herinvesteringsreserve verspeelt.

 

Aardige beloningen voor werknemers

 

Maakt u nog geen gebruik van de nieuwe werkkostenregeling (die per 1 januari 2011 is ingevoerd en waarvan de toepassing nog één jaar mag worden uitgesteld), dan kunt u uw werknemers op de onderstaande manieren fiscaal vriendelijk belonen.

 

Tip vooraf: bent u van plan de nieuwe werkkostenregeling per 1 januari van het komend jaar toe te gaan passen, koop dan nog dit jaar nieuwe fietsen en andere zaken die u nog belastingvrij kunt vergoeden aan uw werknemers!

 

Geschenkenvrijstelling

Werkgevers mogen hun werknemers één maal per jaar iets leuks of lekkers geven, zonder dat de werknemer daar belasting over hoeft te betalen. Het maximaal vrijgestelde bedrag is € 70 per persoon, net als vorig jaar. Hierbij dient u uit te gaan van de winkelwaarde van het geschenk, inclusief btw en inclusief de kosten van verpakking en bezorging. De gift hoeft niet gekoppeld te zijn aan een algemeen erkende feestdag.

 

Als werkgever moet u wel rekening houden met een eindheffing van 20%! Dat is loonbelasting die niet op de werknemer verhaald mag worden.

 

Werkkamer thuis

U mag bijdragen in de inrichtingskosten van een werkkamer, tot maximaal € 1.815 per werknemer per vijf jaar. Let overigens wel op de aanvullende eisen die de wet hierbij stelt. En houd er tevens rekening mee dat de werkkamer geen ‘gerichte vrijstelling’ in de nieuwe werkkostenregeling is. Dus als u de werkkostenregeling in 2013 al toepast, kunt u de inrichtingskosten niet meer belastingvrij vergoeden.

 

Loon in natura

Sommige vormen van loon in natura kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld: een fiets, een ov-kaart, of producten van het eigen bedrijf. Voor producten van het eigen bedrijf geldt een aantal speciale vereisten, bijvoorbeeld dat per product maximaal 20% korting gegeven mag worden (ten opzichte van de winkelwaarde) en dat de korting per werknemer maximaal € 500 per jaar mag bedragen.

 

Kilometervergoeding

Onafhankelijk van het gebruikte vervoermiddel geldt een belastingvrije vergoeding van (nog steeds) 19 cent per kilometer. Dus niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsen en scooters.

 

Personeelsvereniging

Contributies aan personeelsverenigingen kunnen onbelast worden vergoed. De vereniging moet incidentele activiteiten en ‘ondergeschikte voorzieningen’ organiseren (zoals het sinterklaasfeest) en de deelname moet openstaan voor minstens driekwart van het personeel. Als alleen de dga en/of zijn partner gebruik kunnen maken van de voorzieningen, dan is de contributie belast.

 

Let op bij de laatste btw-aangifte

Verzorgt u zelf uw btw-aangifte, voorkom dan boetes en rente door bij de laatste aangifte van dit jaar goed op de volgende punten te letten:

 • btw-correctie privégebruik personenauto (zie ook het artikel hieronder);
 • correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
 • overige correcties, zoals verstrekkingen aan het personeel (denk aan het kerstpakket!), relatiegeschenken, etc.;
 • herziening voorbelasting investeringsgoederen.

 

Btw-correctie privégebruik personenauto

De bekende bijtelling voor een auto van de zaak geldt ook voor de btw. Maar aangezien u in de loop van het jaar gewoon álle btw voor brandstof en reparaties etc. hebt afgetrokken, moet u daar aan het eind van het jaar een correctie (terugbetaling) voor toepassen. Voor dit jaar (2013) geldt voor alle auto’s een correctie van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM). Vanaf het zesde gebruiksjaar wordt de correctie verlaagd naar 1,5% van de catalogusprijs.

 

Btw besparen bij verkoop bedrijfspand

Stel dat u in de afgelopen tien jaar een nieuw bedrijfspand heeft laten bouwen waarvoor u destijds btw-aftrek heeft gekregen. Als u dat pand rond deze tijd wilt verkopen, waarbij de verkoop is vrijgesteld van btw, dan kunt u de verkoop het beste uitstellen tot ná 31 december 2013 (vooropgesteld dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar).

 

Dat scheelt u een extra btw-afdracht. Want gedurende negen boekjaren volgend op het boekjaar waarin u het pand bent gaan gebruiken, geldt de zogenaamde herzieningstermijn. Die houdt in dat u voor elk boekjaar van de resterende herzieningstermijn 10% van de afgetrokken btw weer terug moet geven aan de fiscus.

 

Belastingplan 2014

 

Zo spannend als het dit jaar zal worden met de fiscale voorstellen van een kabinet, zal zich waarschijnlijk niet vaak meer gaan voordoen. Door het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer zullen met name de bewindslieden op Financiën (Dijsselbloem en Weekers) en op Algemene Zaken (Rutte) zich in de grootste bochten moeten wringen om hun voorstellen geheel of ten dele op 1 januari 2014 in werking te laten treden. Uiteindelijk zal de oppositie in de Eerste Kamer wel meestemmen, zo is de verwachting, maar wat is de prijs die zij daarvoor in de wacht zullen slepen? Daar komt bij dat begin 2014 de regering aan de slag zal moeten met de (vaak ingrijpende) voorstellen van de commissie Dijkhuizen. En ook die zullen er in gaan hakken, met name bij (kleine) ondernemers en bij DGA’s met hun BV.

 

Voorlopig moeten we het doen met de ingediende plannen. Het betreft de volgende wetsvoorstellen:

 

 • Belastingplan 2014
 • Overige Fiscale Maatregelen 2014
 • Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit
 • Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente
 • Wet maatregelen woningmarkt 2014
 • Wet afschaffing fiscale aftrek specifieke zorgkosten en overige tegemoetkomingen chronisch zieken en gehandicapten.

 

Een volledig overzicht van alle voorgestelde maatregelen (nog los van het feit of deze voorstellen de eindstreep zullen gaan halen) gaat het bestek van deze Nieuwsbrief te buiten. Onderstaand een keuze uit de vele voorstellen.

 

 • Net als in 2013 zal ook in 2014 geen inflatiecorrectie van de tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting plaatsvinden.
 • Om de lasten evenwichtig te verdelen en tegelijkertijd werken meer lonend te maken zullen een aantal maatregelen in de sfeer van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat bij de lagere inkomens recht bestaat op een hogere arbeidskorting terwijl bij inkomens hoger dan 225% van het minimumloon de arbeidskorting zal afnemen. Vanaf 2017 bedraagt de arbeidskorting nihil bij een inkomen van meer dan € 110.000. Voor de hogere inkomens zal ook de algemene heffingskorting worden afgebouwd.
 • Vergoedingsrechten tussen (ex-)echtgenoten op grond van het huwelijksvermogensrecht (art. 1:87 BW) zullen er niet toe leiden dat de betreffende echtgenoot een fiscaal relevant belang krijgt bij het goed waar het om gaat. Dat betekent niet dat vergoedingsrechten en vergoedingsschulden fiscaal worden genegeerd!
 • Het nieuwe belastingrentesysteem zal voor de vennootschapsbelasting worden aangepast. Het rentepercentage zal vanaf 1 januari 2014 worden gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties (sinds 1 juli 2013 bedraagt deze 8,5%) met een ondergrens van 8 procent(!). Voor de overige belastingen en voor de invorderingsrente blijft het rentepercentage gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Hiervoor komt per 1 januari 2014 een ondergrens van 4 procent.
 • De drempel voor de EIA, MIA en VAMIL zal worden verhoogd. Het minimuminvesteringsbedrag per investering wordt verhoogd van € 450 naar € 2.500. Het drempelbedrag voor de kleinschaligheidstoeslag (KIA) blijft wel gewoon op € 450.
 • Voortaan komen ook bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA). U kunt hierbij denken aan het saneren van asbest en/of het plaatsen van zonnepanelen.
 • De integratieheffing in de omzetbelasting zal worden afgeschaft. Voor lopende werkzaamheden komt er een overgangsmaatregel. Met het vervallen van de integratielevering komt een eind aan de heffing van btw over de waarde van zelf vervaardigde goederen als die goederen worden gebruikt voor prestaties waarvoor geen (volledig) recht op aftrek bestaat.
 • De beruchte (en dus niet zo éénmalige!) werkgeversheffing (crisisheffing) wordt met één jaar verlengd.
 • De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. Eerder invoeren mag wel, maar moet dus nu pas een jaartje later.
 • De oldtimerregeling in de MRB wordt gewijzigd. Op dit moment zijn oldtimers, auto’s ouder dan 30 jaar, vrijgesteld van MRB, waarbij nu al een overgangsregeling geldt voor auto’s tussen de 25 en 30 jaar. Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van MRB alleen nog maar voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder.
 • De stamrechtvrijstelling gaat verdwijnen. Deze vrijstelling biedt werknemers de mogelijkheid om hun ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) voorlopig onbelast te laten. In dat geval zullen alleen in de toekomst te ontvangen uitkeringen (mogelijk tegen een lager tarief) belast zijn. Deze stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 worden ontvangen ontslagvergoedingen, in het jaar van ontvangst volledig in box 1 in de heffing betrokken. Al bestaande stamrechten worden gerespecteerd, maar mogen (zonder heffing van revisierente) worden afgekocht. Deze afkoopsom is belastbaar in box 1, maar afkoop is dus niet verplicht! Kiest u voor afkoop dan hoeft u net als in de levensloopregeling (alleen in 2014!) slechts over 80% van het stamrecht belasting te betalen.
 • In het Regeerakkoord werd al eerder bepaald dat het tarief waartegen kosten met betrekking tot een eigen woning mogen worden afgetrokken geleidelijk zal worden verminderd. Baten (zoals de bijtelling) blijven natuurlijk wel tegen het gewone tarief belast. Vanaf 2014 kunnen hypotheekrente en andere kosten (de aftrekbare canon bijvoorbeeld) dus nog maar maximaal tegen een tarief van 51,5% worden afgetrokken. Deze afbouw zal de komende jaren jaarlijks met stappen van 0,5%-punt worden voortgezet.