Bodemrecht

Normaal gesproken kunt u als u van iemand geld te goed hebt alleen verhaal nemen op spullen die eigendom zijn van uw schuldenaar. Dat lijkt logisch en dat is het ook. Maar toch komt de fiscus onder omstandigheden wel het recht toe om voor belastingschulden verhaal te nemen op spullen die geen eigendom zijn van de belastingschuldige. De regeling is omstreden, maar is toch in 2013 verder aangescherpt. In de wet is nu een mededelingsplicht opgenomen voor zekerheidshouders van bodemzaken. U kunt hierbij denken aan een (stil-)pandhouder of een derde-eigenaar, zoals een huurkoper. Wil een zekerheidshouder zijn recht op bodemzaken uitoefenen of handelingen verrichten waardoor zaken niet langer als bodemzaken kwalificeren, dan is hij verplicht de Belastingdienst hierover te informeren. De Belastingdienst heeft dan vier weken de tijd om actie te ondernemen. Als geen mededeling aan de fiscus wordt gedaan riskeert de schuldeiser dat hij de verkoopopbrengst van de goederen aan de Belastingdienst moet vergoeden. Er bestaat overigens slechts een mededelingsplicht als het totaal van de bodemzaken waar een zekerheidsrecht voor bestaat meer bedraagt dan € 10.000. Door de aanscherping van het bodemrecht wordt het voor u als schuldeiser nog belangrijker om goed zicht te hebben op de belastingschulden van uw debiteuren.