Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Belastingadviesbureau Mr. W.F. van der Kolk B.V. te Bergen op Zoom, handelend onder de naam Van der Kolk, Belastingadviseurs, hierna “Van der Kolk”.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de gebruikers daarvan, Van der Kolk en haar cliënt in het kader
waarvan Van der Kolk in opdracht van haar cliënt opdrachten aanvaardt en werkzaamheden verricht. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door Van der Kolk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld een beroep worden gedaan. Algemene voorwaarden die eventueel door cliënt worden aangeboden worden niet van toepassing verklaard.
Aard en omvang van de overeenkomst, opzegging en ontbinding
2.         Tenzij anders vermeld zijn de aanbiedingen en offerten van Van der Kolk vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen na de dagtekening. De overeenkomst tussen Van der Kolk en haar cliënt is bindend indien de offerte door cliënt mondeling, schriftelijk of stilzwijgend, bijvoorbeeld door het aannemen van door haar verrichte prestaties, is aanvaard.
3.         De opdracht van de cliënt dient een duidelijke omschrijving te bevatten van de te verrichten werkzaamheden. De omvang van de werkzaamheden wordt echter niet uitsluitend bepaald door de omschrijving van de opdracht, maar ook door hetgeen Van der Kolk naar billijkheid noodzakelijk acht om de opdracht op een juiste wijze uit te voeren.
4.         Bepalend is dat de overeenkomst wordt aangegaan tussen Van der Kolk en de cliënt. Het bepaalde in artikel 7:404 BW is niet van toepassing.
5.         De overeenkomst geldt voor Van der Kolk als een inspanningsverbintenis, ook als de opdracht van cliënt is gericht op het behalen van enig financieel voordeel.
6.         De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders bepaald of dat dit voortvloeit uit de aard van de opdracht. Zowel Van der Kolk als haar cliënt hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen. De opzegging van de overeenkomst kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden, tenzij de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, in welk geval tegen het eind van de periode kan worden opgezegd. Deze regeling laat onverlet het recht om de overeenkomst, al dan niet buiten rechte, te ontbinden op grond van een tekortkoming door de andere partij.
7.         Van der Kolk kan niet worden verplicht om bescheiden anders dan per gewone post te verzenden.
Aanlevering bescheiden door cliënt
8.         De cliënt is gehouden om, zowel gevraagd als ongevraagd, alle gegevens en bescheiden, die Van der Kolk nodig heeft voor het op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht, tijdig aan te leveren, zonodig in de door Van der Kolk gewenste vorm en op de gewenste wijze.
9.         De cliënt staat ervoor in dat de door hem aan Van der Kolk aangeleverde gegevens juist, volledig en betrouwbaar zijn. Van der Kolk is niet verplicht om daarop een controle uit te oefenen.
10.       In het geval de cliënt gegevens vertraagt en/of onvolledig aanlevert en Van der Kolk als gevolg daarvan extra inspanningen moet leveren, is de cliënt verplicht deze inspanningen, met name de extra bestede uren, tegen het overeengekomen uurtarief aan Van der Kolk te vergoeden.
Uitvoering van de overeenkomst
11.       Van der Kolk verplicht zich om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening, dit met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften en de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels.
12.       Van der Kolk bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen binnen haar kantoor de opdracht wordt uitgevoerd.
13.       Van der Kolk heeft het recht om de opdracht, of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en de kosten daarvan aan de cliënt in rekening te brengen. De overeenkomsten met derden worden steeds op naam en voor rekening en risico van de cliënt gesloten, hetgeen ook het geval is indien de derde aan Van der Kolk mocht declareren.
14.       Indien cliënt een aan Van der Kolk verschuldigde betaling niet tijdig verricht, dan heeft Van der Kolk het recht om haar werkzaamheden op te schorten. Hiervan zal de cliënt op de hoogte worden gesteld.
15.       Termijnen waarin Van der Kolk haar werkzaamheden dient te verrichten, zijn niet fataal, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen of zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht. Indien Van der Kolk haar werkzaamheden niet tijdig afrond, dient de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een na overleg met Van der Kolk te bepalen redelijke termijn waarbinnen laatstgenoemde alsnog dient na te komen.
16.       Alle resultaten van de inspanningen door Van der Kolk zijn slechts bestemd voor, en dienen door de cliënt slechts te worden gebruikt ten behoeve van, de afhandeling van hetgeen wordt bestreken door de door de cliënt gegeven opdracht. De cliënt zal de inhoud van de door Van der Kolk vervaardigde stukken, alsmede de inhoud van mondeling uitgebrachte adviezen en rapportages daarom niet aan derden bekend maken, tenzij zulks onvermijdelijk is in het kader van het doel waartoe de opdracht is verstrekt, of noodzakelijk is in het kader van de beoordeling van de werkzaamheden van Van der Kolk door een derde in het kader van een geschil.
17.       Tenzij het tegendeel schriftelijk wordt overeengekomen is de uitvoering van de opdracht niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen van fraude opleveren, zal Van der Kolk daarover aan de cliënt rapporteren. Van der Kolk is daarbij niet gebonden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.
Intellectueel eigendom
18.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt Van der Kolk het intellectuele eigendom van hetgeen zij ter uitvoering van de opdracht presteert, onverminderd het recht van de cliënt om dat gepresteerde te (laten) gebruiken voor het doel waarop de opdracht ziet. Dit intellectuele eigendom heeft ook betrekking op fiscale adviezen die Van der Kolk aan de cliënt uitbrengt. Van der Kolk behoudt zich ook het intellectuele eigendom voor met betrekking tot de producten van de geest die zij gebruikt in verband met de uitvoering van de opdracht, zoals werkwijzen, (model)contracten, adviezen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Overmacht
19.       Als Van der Kolk haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming (ondermeer: brand, ziekte, werkstaking, problemen met automatisering, en vertraagde aanlevering door derden) worden haar verplichtingen opgeschort tot het moment dat zij alsnog in staat is om de overeenkomst op de juiste wijze na te komen.
20.       Indien zich een situatie van overmacht voordoet heeft cliënt het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder dat Van der Kolk verplicht is tot vergoeding van enigerlei schade die op enigerlei wijze met die opzegging verband houdt. De in de vorige zin omschreven bevoegdheid tot opzegging geldt niet indien de cliënt geen enkel, of een niet in redelijkheid te respecteren, belang heeft bij een onmiddellijke opzegging. In verband daarmee dient de cliënt aan Van der Kolk desgevraagd informatie te verschaffen en een eventuele opzegging te motiveren.
Vergoeding diensten
21.       Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend op basis van de bestede uren van Van der Kolk, volgens de bij haar gebruikelijke tarieven. Deze tarieven variëren naargelang van de persoon die de opdracht uitvoert. Indien Van der Kolk op de voet van het bepaalde in artikel 13 een derde inschakelt, komt zij met die derde overeen dat het aan haar verschuldigde honorarium overeenkomt met hetgeen bij deze derde gebruikelijk is. Indien de door Van der Kolk gedurende de looptijd van de overeenkomst verschuldigde lonen en kosten een wijziging ondergaan, heeft zij het recht om haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen.
22.       Het door de cliënt verschuldigde honorarium wordt vermeerderd met de kosten die Van der Kolk binnen haar kantoor en bij derden maakt en, tenzij Van der Kolk in voorkomend geval anders wenst, per maand aan de cliënt in rekening gebracht. Reisuren worden op basis van het overeengekomen honorarium per tijdseenheid aan de cliënt in rekening gebracht. Mede gelet op het bepaalde in artikel 5 is het door de cliënt verschuldigde honorarium niet afhankelijk van het behaalde resultaat.
23.       Van der Kolk heeft het recht om van de cliënt een vooruitbetaling te verlangen tot maximaal het vermoedelijk in totaal verschuldigde honorarium, vermeerderd met de te verwachten verschotten en omzetbelasting.
Betaling factuur, kosten en opschortingsrechten
24.       Betaling van het eindbedrag van de factuur door de cliënt dient binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur in de daarin aangegeven valuta te geschieden door middel van overschrijving op een in de factuur genoemde rekening dan wel in contanten ten kantore van Van der Kolk. Betalingen vinden plaats zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening.
25.       Indien cliënt niet binnen de in artikel 24 genoemde termijn betaalt raakt hij van rechtswege in verzuim en heeft Van der Kolk het recht om, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, aan de cliënt de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur, over het eindbedrag van de factuur tot de dag van volledige betaling. Indien cliënt niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is deze de in artikel 6:119 BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd als hiervoor omschreven.
26.       Terzake van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is cliënt, mits Van der Kolk een opeisbare vordering op hem heeft die niet tijdig wordt betaald, een vergoeding verschuldigd die wordt berekend naar rato van het door de raadsman van Van der Kolk voor soortgelijke zaken te berekenen tarief per tijdseenheid, voorzover redelijk, te vermeerderen met de door die raadsman aan derden in redelijkheid te betalen kosten. In het geval aan Van der Kolk wordt toegestaan om conservatoire maatregelen te nemen, is de cliënt de aldus te berekenen kosten ook dan verschuldigd indien de vordering niet opeisbaar mocht zijn. Terzake van de buitengerechtelijke kosten gelden als minimum de algemeen aanvaarde minimum tarieven -zonodig met inachtneming van het betreffende rapport: "Voorwerk"-, terwijl terzake van de gerechtelijke kosten als minimum gelden de door de rechter buiten overeenkomst vast te stellen bedragen.
27.       De door de cliënt of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom en de lopende rente.
28.       Van der Kolk heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de cliënt of aan derden, totdat de cliënt alle opeisbare vorderingen van Van der Kolk volledig heeft voldaan. Het in de vorige zin omschreven opschortingsrecht bestaat niet met betrekking tot zaken of bescheiden van de cliënt die nog geen bewerking door Van der Kolk hebben ondergaan.
Klachten
29.       Klachten met betrekking tot de hoogte van een factuur of declaratie dient de cliënt binnen veertien dagen na ontvangst daarvan aan Van der Kolk schriftelijk kenbaar te maken.
30.       Klachten met betrekking tot de door Van der Kolk verrichte werkzaamheden dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende bescheiden, dan wel na het uitbrengen door Van der Kolk van mondelinge adviezen, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Van der Kolk kenbaar te worden gemaakt.
31.       Het kenbaar maken van een klacht schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.
32.       Indien een klacht niet tijdig kenbaar wordt gemaakt vervallen de rechten van de cliënt en wordt hij geacht de factuur en de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
Aansprakelijkheid
33.       Indien de cliënt bewijst dat hij schade heeft geleden, dan wel zal lijden, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van, respectievelijk onrechtmatige daad door, Van der Kolk, die met inachtneming van de in artikel 11 geformuleerde norm zou zijn vermeden, en de cliënt tijdig heeft geklaagd, dient hij Van der Kolk de gelegenheid te geven om de overeenkomst alsnog zoveel mogelijk na te komen door het gebrek te herstellen, respectievelijk de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken.
34.       De als gevolg van enig toerekenbaar tekortschieten, dan wel onrechtmatig handelen, door Van der Kolk verschuldigde schadevergoeding is, ongeacht de aard daarvan, beperkt tot het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar wordt uitbetaald. Van der Kolk zal op verzoek van de cliënt een kopie van de polisvoorwaarden toezenden. In geen geval is Van der Kolk aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuiste, onvolledige of niet tijdige aanlevering van informatie door de cliënt.
35.       Mede gelet het bepaalde in artikel 4 berust iedere aansprakelijkheid slechts bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van Van der Kolk en niet bij haar personeelsleden, wier aansprakelijkheid, ook voor onrechtmatig handelen, voorzover nodig, hierbij wordt uitgesloten.
36.       Terzake van overeenkomsten die door Van der Kolk op de voet van het bepaalde in artikel 13 op naam en voor rekening en risico van de cliënt met derden worden gesloten, alsmede terzake van overeenkomsten die door Van der Kolk op eigen naam met derden worden gesloten, is Van der Kolk, vanwege een toerekenbare tekortkoming van, respectievelijk onrechtmatig handelen door, deze derden in het geheel niet aansprakelijk, tenzij haar een verwijt te maken valt met betrekking tot de keuze voor de bedoelde derde, in welk geval het bepaalde in de artikelen 33 en 34 van dit hoofdstuk van toepassing zijn.
37.       Mede gelet het bepaalde in artikel 7 is Van der Kolk niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan of laattijdig arriveren van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens haarzelf, de cliënt of derden.
38.       De cliënt vrijwaart Van der Kolk voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat cliënt aan Van der Kolk onjuiste of onvolledige informaties heeft verstrekt, tenzij cliënt aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van der Kolk. Ook vrijwaart cliënt Van der Kolk van alle vorderingen van derden voorzover deze vorderingen,  vermeerderd met hetgeen Van der Kolk in verband met het in dit hoofdstuk bepaalde, aan haar cliënt dient uit te keren, het ingevolge dit hoofdstuk verschuldigde maximum overstijgt.
Rechtskeuze en bevoegde rechter
39.       Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Van der Kolk en haar cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
40.       Geschillen tussen Van der Kolk en cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslist door de Rechtbank te Breda, onverminderd het recht van Van der Kolk om haar cliënt bij een andere relatief bevoegde Rechtbank in rechte te betrekken. De cliënt heeft tevens het recht gebruik te maken van een openstaande tuchtrechterlijke procedure.
Datum: 17 augustus 2006